Privacy Policy

The [PANIC BUTTON] app was built by Go The Moon Limited. This SERVICE is provided by Go The Moon Limited  and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at [PANIC BUTTON] unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our Service;
  • To provide the Service on our behalf;
  • To perform Service-related services; or
  • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

gotothemoontech@gmail.com

 

PANİK BUTONU

Gizlilik Politikası

[PANIC BUTTON] uygulaması Go The Moon Limited tarafından oluşturulmuştur. Bu HİZMET, Go The Moon Limited tarafından sağlanmaktadır ve olduğu gibi kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu sayfa, herhangi birinin Hizmetimizi kullanmaya karar vermesi durumunda Kişisel Bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi ile ilgili politikalarımız hakkında ziyaretçileri bilgilendirmek için kullanılır.

Hizmetimizi kullanmayı seçerseniz, bu politika ile ilgili bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Topladığımız Kişisel Bilgiler, Hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanılır. Bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasında açıklanan durumlar dışında hiç kimseyle kullanmayacağız veya paylaşmayacağız.

Bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe [PANIC BUTTON] ‘dan erişilebilen Şartlar ve Koşullarımızdakilerle aynı anlamlara sahiptir.

Bilgi Toplama ve Kullanma

Daha iyi bir deneyim için, Hizmetimizi kullanırken, bize kişisel olarak tanımlanabilecek belirli bilgileri sağlamanızı isteyebiliriz. Talep ettiğimiz bilgiler tarafımızca saklanacak ve bu gizlilik politikasında açıklandığı gibi kullanılacaktır.

Uygulama, sizi tanımlamak için kullanılan bilgileri toplayabilecek üçüncü taraf hizmetlerini kullanıyor.

Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının gizlilik politikasına bağlantı

 Google

Günlük Verileri

Hizmetimizi her kullandığınızda, uygulamada bir hata olması durumunda, telefonunuzda Günlük Verileri adı verilen veri ve bilgileri (üçüncü taraf ürünler aracılığıyla) topladığımızı size bildirmek isteriz. Bu Günlük Verileri, cihazınızın İnternet Protokolü (“IP”) adresi, cihaz adı, işletim sistemi sürümü, Hizmetimizi kullanırken uygulamanın yapılandırması, Hizmeti kullanımınızın saati ve tarihi ve diğer istatistikler gibi bilgileri içerebilir. .

Kurabiye

Çerezler, genellikle anonim benzersiz tanımlayıcılar olarak kullanılan az miktarda veri içeren dosyalardır. Bunlar, ziyaret ettiğiniz web sitelerinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızın dahili belleğinde saklanır.

Bu Hizmet, bu “çerezleri” açıkça kullanmaz. Ancak uygulama, bilgi toplamak ve hizmetlerini iyileştirmek için “çerezler” kullanan üçüncü taraf kod ve kitaplıkları kullanabilir. Bu çerezleri kabul etme veya reddetme ve cihazınıza bir çerezin ne zaman gönderileceğini bilme seçeneğiniz vardır. Çerezlerimizi reddetmeyi seçerseniz, bu Hizmetin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz.

Servis sağlayıcıları

Aşağıdaki nedenlerden dolayı üçüncü taraf şirketleri ve kişileri istihdam edebiliriz:

 Hizmetimizi kolaylaştırmak için;

 Hizmeti bizim adımıza sağlamak için;

 Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek için veya

 Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak.

Bu Hizmetin kullanıcılarını, bu üçüncü tarafların Kişisel Bilgilerinize erişimi olduğu konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Bunun nedeni, kendilerine verilen görevleri bizim adımıza yerine getirmektir. Ancak, bilgileri başka bir amaçla açıklamamak veya kullanmamakla yükümlüdürler.

Güvenlik

Bize Kişisel Bilgilerinizi sağlama konusundaki güveninize değer veriyoruz, bu nedenle bunları korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemler kullanmaya çalışıyoruz. Ancak internet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin% 100 güvenli ve güvenilir olmadığını ve mutlak güvenliğini garanti edemeyeceğimizi unutmayın.

Diğer Sitelere Bağlantılar

Bu Servis diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf bir bağlantıya tıklarsanız, o siteye yönlendirileceksiniz. Bu harici sitelerin bizim tarafımızdan işletilmediğini unutmayın. Bu nedenle, bu web sitelerinin Gizlilik Politikasını incelemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Üçüncü taraf sitelerin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz ve sorumluluk kabul etmiyoruz.

Çocukların Gizliliği

Bu Hizmetler, 13 yaşın altındaki hiç kimseye hitap etmez. 13 yaşın altındaki çocuklardan kişisel olarak tanımlanabilecek bilgileri bilerek toplamıyoruz. 13 yaşın altındaki bir çocuğun bize kişisel bilgi verdiğini fark ettiğimizde, bunu derhal sunucularımızdan sileriz. Ebeveyn veya veli iseniz ve çocuğunuzun bize kişisel bilgi verdiğini biliyorsanız, lütfen gerekli işlemleri yapabilmemiz için bizimle iletişime geçin.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu nedenle, herhangi bir değişiklik için bu sayfayı periyodik olarak gözden geçirmeniz önerilir. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlayarak her türlü değişikliği size bildireceğiz. Bu değişiklikler, bu sayfada yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girer.

Bize Ulaşın

Gizlilik Politikamız hakkında herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

gotothemoontech@gmail.com

 

 

紧急按钮

 

隐私政策

 

[PANIC BUTTON]应用程序是由Go The Moon Limited构建的。 该服务由Go The Moon Limited提供,旨在按原样使用。

如果有人决定使用我们的服务,则此页面用于告知访问者有关我们政策的信息,包括收集,使用和披露个人信息。

如果您选择使用我们的服务,则表示您同意收集和使用与本政策有关的信息。我们收集的个人信息用于提供和改进服务。除本隐私政策中所述外,我们不会与任何人使用或共享您的信息。

 

除非本隐私政策中另有定义,否则本隐私政策中使用的术语与我们的条款和条件具有相同的含义,可通过[PANIC BUTTON]访问该条款和条件。

 

信息收集与使用

 

为了获得更好的体验,在使用我们的服务时,我们可能会要求您向我们提供某些个人身份信息。我们要求的信息将由我们保留并按照本隐私政策的规定使用。

 

该应用程序确实使用了第三方服务,这些服务可能会收集用于识别您身份的信息。

 

链接到该应用程序使用的第三方服务提供商的隐私权政策

 

谷歌

 

记录数据

 

我们想通知您,无论何时您使用我们的服务,如果应用程序出现错误,我们都会通过第三方产品(称为“日志数据”)收集数据和信息(通过第三方产品)。该日志数据可能包括诸如您的设备Internet协议(“ IP”)地址,设备名称,操作系统版本,使用我们的服务时应用程序的配置,您使用该服务的时间和日期以及其他统计信息等信息。 。

 

饼干

 

Cookies是具有少量数据的文件,通常用作匿名唯一标识符。这些信息将从您访问的网站发送到浏览器,并存储在设备的内存中。

 

本服务未明确使用这些“ cookie”。但是,该应用程序可能会使用第三方代码和使用“ cookie”的库来收集信息并改善其服务。您可以选择接受还是拒绝这些cookie,并知道何时将cookie发送到您的设备。如果您选择拒绝我们的cookie,则可能无法使用本服务的某些部分。

 

服务供应商

 

由于以下原因,我们可能会雇用第三方公司和个人:

 

促进我们的服务;

代表我们提供服务;

执行与服务有关的服务;要么

帮助我们分析如何使用我们的服务。

我们想通知此服务的用户,这些第三方有权访问您的个人信息。原因是代表我们执行分配给他们的任务。但是,他们有义务不出于任何其他目的披露或使用该信息。

 

安全

 

我们重视您对向我们提供您的个人信息的信任,因此,我们正在努力使用商业上可接受的保护方式。但是请记住,互联网上的传输方法或电子存储方法都不是100%安全可靠的,我们不能保证其绝对安全。

 

链接到其他网站

 

该服务可能包含指向其他站点的链接。如果单击第三方链接,您将被定向到该站点。请注意,这些外部站点不是由我们运营的。因此,我们强烈建议您阅读这些网站的隐私政策。我们无法控制任何第三方网站或服务的内容,隐私权政策或行为,也不承担任何责任。

 

儿童隐私

 

这些服务不针对13岁以下的任何人。我们不会有意收集13岁以下儿童的个人身份信息。如果我们发现13岁以下的儿童向我们提供了个人信息,我们会立即从服务器中删除这些信息。如果您是父母或监护人,并且知道您的孩子向我们提供了个人信息,请与我们联系,以便我们能够采取必要的措施。

 

本隐私政策的变更

 

我们可能会不时更新我们的隐私政策。因此,建议您定期查看此页面以进行任何更改。我们会通过在此页面上发布新的隐私政策来通知您任何更改。这些更改在此页面上发布后立即生效。

 

联系我们

 

如果您对我们的隐私政策有任何疑问或建议,请随时与我们联系。

 

gotothemoontech@gmail.com

 

 

زر الذعر

 

سياسة خاصة

 

تم إنشاء تطبيق [PANIC BUTTON] بواسطة Go The Moon Limited. هذه الخدمة مقدمة من Go The Moon Limited وهي مخصصة للاستخدام كما هي.

تُستخدم هذه الصفحة لإبلاغ الزوار بشأن سياساتنا من خلال جمع واستخدام والكشف عن المعلومات الشخصية إذا قرر أي شخص استخدام خدمتنا.

 

إذا اخترت استخدام خدمتنا ، فأنت توافق على جمع واستخدام المعلومات المتعلقة بهذه السياسة. يتم استخدام المعلومات الشخصية التي نجمعها لتوفير الخدمة وتحسينها. لن نستخدم أو نشارك معلوماتك مع أي شخص باستثناء ما هو موضح في سياسة الخصوصية هذه.

 

المصطلحات المستخدمة في سياسة الخصوصية هذه لها نفس المعاني الموجودة في الشروط والأحكام الخاصة بنا ، والتي يمكن الوصول إليها من خلال [PANIC BUTTON] ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في سياسة الخصوصية هذه.

 

جمع المعلومات واستخدامها

 

للحصول على تجربة أفضل ، أثناء استخدام خدمتنا ، قد نطلب منك تزويدنا ببعض معلومات التعريف الشخصية. سيتم الاحتفاظ بالمعلومات التي نطلبها من قبلنا واستخدامها كما هو موضح في سياسة الخصوصية هذه.

 

يستخدم التطبيق خدمات الجهات الخارجية التي قد تجمع المعلومات المستخدمة لتحديد هويتك.

 

رابط إلى سياسة الخصوصية لموفري خدمات الجهات الخارجية التي يستخدمها التطبيق

 

جوجل

في

تسجيل البيانات

 

نريد أن نعلمك أنه كلما استخدمت خدمتنا ، في حالة حدوث خطأ في التطبيق ، نقوم بجمع البيانات والمعلومات (من خلال منتجات الجهات الخارجية) على هاتفك تسمى Log Data. قد تتضمن بيانات السجل هذه معلومات مثل عنوان بروتوكول الإنترنت (“IP”) لجهازك ، واسم الجهاز ، وإصدار نظام التشغيل ، وتكوين التطبيق عند استخدام خدمتنا ، ووقت وتاريخ استخدامك للخدمة ، وغيرها من الإحصاءات .

 

بسكويت

 

ملفات تعريف الارتباط هي ملفات تحتوي على كمية صغيرة من البيانات التي تستخدم عادة كمعرفات فريدة مجهولة. يتم إرسالها إلى متصفحك من مواقع الويب التي تزورها ويتم تخزينها على الذاكرة الداخلية لجهازك.

 

لا تستخدم هذه الخدمة “ملفات تعريف الارتباط” هذه بشكل صريح. ومع ذلك ، قد يستخدم التطبيق أكواد ومكتبات الطرف الثالث التي تستخدم “ملفات تعريف الارتباط” لجمع المعلومات وتحسين خدماتها. لديك خيار قبول أو رفض ملفات تعريف الارتباط هذه ومعرفة متى يتم إرسال ملف تعريف الارتباط إلى جهازك. إذا اخترت رفض ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا ، فقد لا تتمكن من استخدام بعض أجزاء هذه الخدمة.

 

مقدمي الخدمة

 

يجوز لنا توظيف شركات وأفراد تابعين لجهات خارجية للأسباب التالية:

 

لتسهيل خدمتنا.

لتقديم الخدمة نيابة عنا ؛

لأداء الخدمات المتعلقة بالخدمة ؛ أو

لمساعدتنا في تحليل كيفية استخدام خدمتنا.

نود إبلاغ مستخدمي هذه الخدمة بأن هذه الأطراف الثالثة لها حق الوصول إلى معلوماتك الشخصية. والسبب هو أداء المهام المسندة إليهم نيابة عنا. ومع ذلك ، فهي ملزمة بعدم الكشف عن المعلومات أو استخدامها لأي غرض آخر.

 

الأمان

 

نحن نقدر ثقتك في تزويدنا بمعلوماتك الشخصية ، وبالتالي نحن نسعى جاهدين لاستخدام وسائل مقبولة تجاريا لحمايتها. ولكن تذكر أنه لا توجد وسيلة نقل عبر الإنترنت أو طريقة للتخزين الإلكتروني آمنة وموثوقة بنسبة 100٪ ، ولا يمكننا ضمان أمنها المطلق.

 

روابط لمواقع أخرى

 

قد تحتوي هذه الخدمة على روابط لمواقع أخرى. إذا قمت بالنقر فوق ارتباط الجهة الخارجية ، فسيتم توجيهك إلى هذا الموقع. لاحظ أن هذه المواقع الخارجية لا تعمل من قبلنا. لذلك ، ننصحك بشدة بمراجعة سياسة الخصوصية لهذه المواقع. ليس لدينا أي سيطرة ولا نتحمل أي مسؤولية عن المحتوى أو سياسات الخصوصية أو ممارسات أي مواقع أو خدمات تابعة لجهات خارجية.

 

خصوصية الأطفال

 

لا تتعامل هذه الخدمات مع أي شخص يقل عمره عن 13 عامًا. نحن لا نجمع عن عمد معلومات تعريف شخصية من الأطفال دون سن 13 عامًا. في حالة اكتشافنا أن طفلًا يقل عمره عن 13 عامًا قد زودنا بمعلومات شخصية ، فنحن نحذفها على الفور من خوادمنا. إذا كنت أحد الوالدين أو الوصي وكنت على علم بأن طفلك قد زودنا بالمعلومات الشخصية ، فيرجى الاتصال بنا حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

التغييرات في سياسة الخصوصية هذه

 

قد نقوم بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بنا من وقت لآخر. وبالتالي ، يُنصح بمراجعة هذه الصفحة بشكل دوري لأية تغييرات. سنعلمك بأي تغييرات من خلال نشر سياسة الخصوصية الجديدة على هذه الصفحة. هذه التغييرات فعالة فور نشرها على هذه الصفحة.

 

اتصل بنا

 

إذا كانت لديك أي أسئلة أو اقتراحات حول سياسة الخصوصية الخاصة بنا ، فلا تتردد في الاتصال بنا.

 

gotothemoontech@gmail.com

 

PANIK KNOPF

 

Datenschutz-Bestimmungen

 

Die [PANIC BUTTON] App wurde von Go The Moon Limited erstellt. Dieser SERVICE wird von Go The Moon Limited bereitgestellt und ist für den unveränderten Gebrauch bestimmt.

Diese Seite wird verwendet, um Besucher über unsere Richtlinien bezüglich der Erfassung, Verwendung und Offenlegung persönlicher Informationen zu informieren, falls sich jemand für die Nutzung unseres Dienstes entscheidet.

 

Wenn Sie unseren Service nutzen, stimmen Sie der Erfassung und Verwendung von Informationen im Zusammenhang mit dieser Richtlinie zu. Die von uns gesammelten personenbezogenen Daten werden zur Bereitstellung und Verbesserung des Dienstes verwendet. Wir werden Ihre Informationen nur wie in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben verwenden oder an Dritte weitergeben.

 

Die in dieser Datenschutzrichtlinie verwendeten Begriffe haben die gleiche Bedeutung wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, auf die unter [PANIC BUTTON] zugegriffen werden kann, sofern in dieser Datenschutzrichtlinie nichts anderes festgelegt ist.

 

Informationserfassung und -nutzung

 

Für eine bessere Erfahrung bei der Nutzung unseres Service können wir Sie auffordern, uns bestimmte personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen. Die von uns angeforderten Informationen werden von uns gespeichert und wie in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben verwendet.

 

Die App verwendet Dienste von Drittanbietern, die möglicherweise Informationen sammeln, mit denen Sie identifiziert werden.

 

Link zur Datenschutzrichtlinie von Drittanbietern, die von der App verwendet werden

 

-Google

 

Logdaten

Wir möchten Sie darüber informieren, dass bei jeder Nutzung unseres Dienstes im Falle eines Fehlers in der App Daten und Informationen (über Produkte von Drittanbietern) auf Ihrem Telefon mit der Bezeichnung Protokolldaten erfasst werden. Diese Protokolldaten können Informationen wie die IP-Adresse (Internet Protocol) Ihres Geräts, den Gerätenamen, die Betriebssystemversion, die Konfiguration der App bei der Nutzung unseres Dienstes, die Uhrzeit und das Datum Ihrer Nutzung des Dienstes sowie andere Statistiken enthalten .

 

Kekse

 

Cookies sind Dateien mit einer geringen Datenmenge, die üblicherweise als anonyme eindeutige Kennungen verwendet werden. Diese werden von den von Ihnen besuchten Websites an Ihren Browser gesendet und im internen Speicher Ihres Geräts gespeichert.

 

Dieser Service verwendet diese “Cookies” nicht explizit. Die App kann jedoch Code und Bibliotheken von Drittanbietern verwenden, die „Cookies“ verwenden, um Informationen zu sammeln und ihre Dienste zu verbessern. Sie können diese Cookies entweder akzeptieren oder ablehnen und wissen, wann ein Cookie an Ihr Gerät gesendet wird. Wenn Sie unsere Cookies ablehnen, können Sie möglicherweise einige Teile dieses Service nicht nutzen.

 

Dienstleister

 

Wir können aus folgenden Gründen Unternehmen und Einzelpersonen von Drittanbietern beschäftigen:

 

Um unseren Service zu erleichtern;

Den Service in unserem Namen zu erbringen;

Dienstbezogene Dienstleistungen zu erbringen; oder

Um uns bei der Analyse zu unterstützen, wie unser Service genutzt wird.

Wir möchten Benutzer dieses Dienstes darüber informieren, dass diese Dritten Zugriff auf Ihre persönlichen Daten haben. Der Grund ist, die ihnen übertragenen Aufgaben in unserem Namen auszuführen. Sie sind jedoch verpflichtet, die Informationen nicht weiterzugeben oder für andere Zwecke zu verwenden.

 

Sicherheit

 

Wir schätzen Ihr Vertrauen in die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten und sind daher bestrebt, wirtschaftlich akzeptable Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Denken Sie jedoch daran, dass keine Methode der Übertragung über das Internet oder der elektronischen Speicherung zu 100% sicher und zuverlässig ist, und wir können die absolute Sicherheit nicht garantieren.

 

Links zu anderen Sites

 

Dieser Service kann Links zu anderen Sites enthalten. Wenn Sie auf einen Link eines Drittanbieters klicken, werden Sie zu dieser Site weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass diese externen Seiten nicht von uns betrieben werden. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, die Datenschutzbestimmungen dieser Websites zu lesen. Wir haben keine Kontrolle über Inhalte, Datenschutzrichtlinien oder Praktiken von Websites oder Diensten Dritter und übernehmen keine Verantwortung dafür.

 

Datenschutz für Kinder

 

Diese Dienste richten sich nicht an Personen unter 13 Jahren. Wir erfassen wissentlich keine personenbezogenen Daten von Kindern unter 13 Jahren. Falls wir feststellen, dass ein Kind unter 13 Jahren uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, löschen wir diese umgehend von unseren Servern. Wenn Sie Elternteil oder Erziehungsberechtigter sind und wissen, dass Ihr Kind uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, damit wir die erforderlichen Maßnahmen ergreifen können.

 

Änderungen dieser Datenschutzerklärung

 

Wir können unsere Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit aktualisieren. Aus diesem Grund wird empfohlen, diese Seite regelmäßig auf Änderungen zu überprüfen. Wir werden Sie über Änderungen informieren, indem wir die neue Datenschutzrichtlinie auf dieser Seite veröffentlichen. Diese Änderungen werden sofort wirksam, nachdem sie auf dieser Seite veröffentlicht wurden.

 

Kontaktiere uns

 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Datenschutzbestimmungen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

 

gotothemoontech@gmail.com

 

 

BOUTON DE SECOURS

 

Politique de confidentialité

 

L’application [PANIC BUTTON] a été conçue par Go The Moon Limited. Ce SERVICE est fourni par Go The Moon Limited et est destiné à être utilisé tel quel.

Cette page est utilisée pour informer les visiteurs sur nos politiques en matière de collecte, d’utilisation et de divulgation des informations personnelles si quelqu’un décide d’utiliser notre service.

 

Si vous choisissez d’utiliser notre service, vous acceptez la collecte et l’utilisation d’informations relatives à cette politique. Les informations personnelles que nous collectons sont utilisées pour fournir et améliorer le service. Nous n’utiliserons ni ne partagerons vos informations avec qui que ce soit, sauf dans les cas décrits dans la présente politique de confidentialité.

 

Les termes utilisés dans la présente politique de confidentialité ont les mêmes significations que dans nos conditions générales, accessibles à [BOUTON PANIQUE] sauf indication contraire dans la présente politique de confidentialité.

 

Collecte et utilisation d’informations

 

Pour une meilleure expérience, lors de l’utilisation de notre service, nous pouvons vous demander de nous fournir certaines informations personnellement identifiables. Les informations que nous demandons seront conservées par nous et utilisées comme décrit dans cette politique de confidentialité.

 

L’application utilise des services tiers pouvant collecter des informations permettant de vous identifier.

 

Lien vers la politique de confidentialité des fournisseurs de services tiers utilisés par l’application

 

Google

 

 

Données de journal

 

Nous souhaitons vous informer que, chaque fois que vous utilisez notre service, en cas d’erreur dans l’application, nous collectons des données et des informations (via des produits tiers) sur votre téléphone, appelées Log Data. Ces données de journal peuvent inclure des informations telles que l’adresse de protocole Internet («IP») de votre appareil, le nom de l’appareil, la version du système d’exploitation, la configuration de l’application lors de l’utilisation de notre service, l’heure et la date de votre utilisation du service et d’autres statistiques. .

 

Biscuits

 

Les cookies sont des fichiers contenant une petite quantité de données qui sont couramment utilisés comme identificateurs uniques anonymes. Ceux-ci sont envoyés à votre navigateur à partir des sites Web que vous visitez et sont stockés dans la mémoire interne de votre appareil.

 

Ce service n’utilise pas ces «cookies» de manière explicite. Toutefois, l’application peut utiliser du code tiers et des bibliothèques qui utilisent des «cookies» pour collecter des informations et améliorer leurs services. Vous avez le choix d’accepter ou de refuser ces cookies et de savoir quand un cookie est envoyé sur votre appareil. Si vous choisissez de refuser nos cookies, vous ne pourrez peut-être pas utiliser certaines parties de ce service.

 

Les fournisseurs de services

 

Nous pouvons employer des sociétés tierces et des particuliers pour les raisons suivantes:

 

Pour faciliter notre service;

Fournir le service en notre nom;

Effectuer des services liés aux services; ou

Pour nous aider à analyser la manière dont notre service est utilisé.

Nous souhaitons informer les utilisateurs de ce service que ces tiers ont accès à vos informations personnelles. La raison est d’accomplir les tâches qui leur sont assignées en notre nom. Cependant, ils sont obligés de ne pas divulguer ni utiliser les informations à d’autres fins.

 

Sécurité

 

Nous apprécions votre confiance lorsque vous nous fournissez vos informations personnelles. Nous nous efforçons donc d’utiliser des moyens de protection commercialement acceptables. Mais rappelez-vous qu’aucune méthode de transmission sur Internet ou de stockage électronique n’est sécurisée et fiable à 100%, et nous ne pouvons garantir sa sécurité absolue.

 

Liens vers d’autres sites

 

Ce service peut contenir des liens vers d’autres sites. Si vous cliquez sur un lien tiers, vous serez dirigé vers ce site. Notez que ces sites externes ne sont pas exploités par nous. Par conséquent, nous vous conseillons vivement de consulter la politique de confidentialité de ces sites Web. Nous n’avons aucun contrôle sur et n’assumons aucune responsabilité pour le contenu, les politiques de confidentialité ou les pratiques des sites ou services tiers.

 

Vie privée des enfants

 

Ces services ne s’adressent à personne de moins de 13 ans. Nous ne collectons pas sciemment d’informations personnelles concernant des enfants de moins de 13 ans. Si nous découvrons qu’un enfant de moins de 13 ans nous a fourni des informations personnelles, nous les supprimons immédiatement de nos serveurs. Si vous êtes un parent ou un tuteur et que vous savez que votre enfant nous a fourni des informations personnelles, veuillez nous contacter afin que nous puissions faire les actions nécessaires.

 

Changements à cette politique de confidentialité

 

Nous pouvons mettre à jour notre politique de confidentialité de temps à autre. Ainsi, il est conseillé de consulter cette page périodiquement pour tout changement. Nous vous informerons de tout changement en affichant la nouvelle politique de confidentialité sur cette page. Ces modifications entrent en vigueur immédiatement après leur publication sur cette page.

 

Contactez-nous

 

Si vous avez des questions ou des suggestions concernant notre politique de confidentialité, n’hésitez pas à nous contacter.

 

gotothemoontech@gmail.com

 

 

BOTÓN DE PÁNICO

 

Política de privacidad

 

La aplicación [BOTÓN DE PÁNICO] fue creada por Go The Moon Limited. Este SERVICIO es proporcionado por Go The Moon Limited y está diseñado para usarse tal cual.

Esta página se utiliza para informar a los visitantes sobre nuestras políticas con la recopilación, uso y divulgación de información personal si alguien decide utilizar nuestro servicio.

 

Si elige utilizar nuestro Servicio, entonces acepta la recopilación y el uso de información en relación con esta política. La información personal que recopilamos se utiliza para proporcionar y mejorar el Servicio. No utilizaremos ni compartiremos su información con nadie, excepto como se describe en esta Política de privacidad.

 

Los términos utilizados en esta Política de privacidad tienen el mismo significado que en nuestros Términos y condiciones, a los que se puede acceder en [BOTÓN DE PÁNICO] a menos que se defina lo contrario en esta Política de privacidad.

 

Recolección de información y uso

 

Para una mejor experiencia, mientras usa nuestro Servicio, es posible que le solicitemos que nos brinde cierta información de identificación personal. La información que solicitamos será retenida por nosotros y utilizada como se describe en esta política de privacidad.

 

La aplicación utiliza servicios de terceros que pueden recopilar información utilizada para identificarlo.

 

Enlace a la política de privacidad de terceros proveedores de servicios utilizados por la aplicación

 

Google

 

 

Dato de registro

 

Queremos informarle que cada vez que utiliza nuestro Servicio, en caso de un error en la aplicación, recopilamos datos e información (a través de productos de terceros) en su teléfono llamados Datos de registro. Estos Datos de registro pueden incluir información como la dirección del Protocolo de Internet (“IP”) de su dispositivo, el nombre del dispositivo, la versión del sistema operativo, la configuración de la aplicación cuando utiliza nuestro Servicio, la hora y la fecha de uso del Servicio y otras estadísticas .

 

Galletas

 

Las cookies son archivos con una pequeña cantidad de datos que se usan comúnmente como identificadores únicos anónimos. Estos se envían a su navegador desde los sitios web que visita y se almacenan en la memoria interna de su dispositivo.

 

Este servicio no utiliza estas “cookies” explícitamente. Sin embargo, la aplicación puede usar código de terceros y bibliotecas que usan “cookies” para recopilar información y mejorar sus servicios. Tiene la opción de aceptar o rechazar estas cookies y saber cuándo se envía una cookie a su dispositivo. Si elige rechazar nuestras cookies, es posible que no pueda usar algunas partes de este Servicio.

 

Proveedores de servicio

 

Podemos emplear a empresas e individuos de terceros debido a las siguientes razones:

 

Para facilitar nuestro servicio;

Para proporcionar el Servicio en nuestro nombre;

Para realizar servicios relacionados con el Servicio; o

Para ayudarnos a analizar cómo se utiliza nuestro Servicio.

Queremos informar a los usuarios de este Servicio que estos terceros tienen acceso a su Información personal. La razón es realizar las tareas que se les asignaron en nuestro nombre. Sin embargo, están obligados a no divulgar ni utilizar la información para ningún otro propósito.

 

Seguridad

 

Valoramos su confianza en proporcionarnos su información personal, por lo tanto, nos esforzamos por utilizar medios comercialmente aceptables para protegerla. Pero recuerde que ningún método de transmisión por Internet o método de almacenamiento electrónico es 100% seguro y confiable, y no podemos garantizar su seguridad absoluta.

 

Enlaces a otros sitios

 

Este servicio puede contener enlaces a otros sitios. Si hace clic en un enlace de un tercero, será dirigido a ese sitio. Tenga en cuenta que estos sitios externos no son operados por nosotros. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que revise la Política de privacidad de estos sitios web. No tenemos control ni asumimos ninguna responsabilidad por el contenido, las políticas de privacidad o las prácticas de sitios o servicios de terceros.

 

Privacidad de los niños

 

Estos Servicios no se dirigen a ninguna persona menor de 13 años. No recopilamos a sabiendas información de identificación personal de niños menores de 13 años. En el caso de que descubramos que un niño menor de 13 años nos ha proporcionado información personal, la eliminamos inmediatamente de nuestros servidores. Si usted es padre o tutor y sabe que su hijo nos ha proporcionado información personal, contáctenos para que podamos realizar las acciones necesarias.

 

Cambios a esta política de privacidad

 

Podemos actualizar nuestra Política de privacidad de vez en cuando. Por lo tanto, se recomienda que revise esta página periódicamente en busca de cambios. Le notificaremos cualquier cambio publicando la nueva Política de privacidad en esta página. Estos cambios son efectivos inmediatamente después de su publicación en esta página.

 

Contáctenos

 

Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre nuestra Política de privacidad, no dude en contactarnos.

 

gotothemoontech@gmail.com

 

 

 

КНОПКА ПАНИКИ

 

политика конфиденциальности

 

Приложение [PANIC BUTTON] было разработано Go The Moon Limited. Эта УСЛУГА предоставляется Go The Moon Limited и предназначена для использования «как есть».

Эта страница используется для информирования посетителей о наших правилах сбора, использования и раскрытия Личной информации, если кто-либо решил использовать нашу Службу.

 

Если вы решите использовать наш Сервис, вы соглашаетесь на сбор и использование информации в соответствии с этой политикой. Личная информация, которую мы собираем, используется для предоставления и улучшения Сервиса. Мы не будем использовать или передавать вашу информацию кому-либо, кроме случаев, описанных в настоящей Политике конфиденциальности.

 

Термины, используемые в настоящей Политике конфиденциальности, имеют те же значения, что и в наших Условиях использования, которые доступны на [КНОПКА ПАНИКИ], если иное не определено в настоящей Политике конфиденциальности.

 

Сбор и использование информации

 

Для более удобного использования нашего Сервиса мы можем потребовать, чтобы вы предоставили нам определенную личную информацию. Информация, которую мы запрашиваем, будет сохранена нами и использована, как описано в настоящей политике конфиденциальности.

 

Приложение использует сторонние сервисы, которые могут собирать информацию, используемую для вашей идентификации.

 

Ссылка на политику конфиденциальности сторонних поставщиков услуг, используемых приложением

 

Google

 

 

Данные журнала

 

Мы хотим сообщить вам, что всякий раз, когда вы пользуетесь нашим Сервисом, в случае ошибки в приложении мы собираем данные и информацию (через сторонние продукты) на вашем телефоне под названием Log Data. Эти данные журнала могут включать в себя такую ​​информацию, как адрес интернет-протокола вашего устройства («IP»), имя устройства, версия операционной системы, конфигурация приложения при использовании нашего Сервиса, время и дата вашего использования Сервиса, а также другие статистические данные. ,

 

Печенье

 

Файлы cookie – это файлы с небольшим объемом данных, которые обычно используются в качестве анонимных уникальных идентификаторов. Они отправляются в ваш браузер с посещаемых вами веб-сайтов и хранятся во внутренней памяти вашего устройства.

 

Данный Сервис не использует эти «куки» явно. Тем не менее, приложение может использовать сторонний код и библиотеки, которые используют «куки» для сбора информации и улучшения своих услуг. У вас есть возможность принять или отклонить эти файлы cookie и узнать, когда файл cookie отправляется на ваше устройство. Если вы решите отказаться от наших файлов cookie, вы не сможете использовать некоторые части этой Услуги.

 

Поставщики услуг

 

Мы можем нанимать сторонние компании и частных лиц по следующим причинам:

 

Для облегчения нашего Сервиса;

Предоставлять Сервис от нашего имени;

Оказывать Сервисные услуги; или же

Чтобы помочь нам в анализе того, как используется наш Сервис.

Мы хотим проинформировать пользователей данной Услуги о том, что эти третьи стороны имеют доступ к вашей Личной информации. Причина в том, чтобы выполнять порученные им задачи от нашего имени. Однако они обязаны не разглашать и не использовать информацию для каких-либо других целей.

 

Безопасность

 

Мы ценим ваше доверие в предоставлении нам вашей личной информации, поэтому мы стремимся использовать коммерчески приемлемые способы ее защиты. Но помните, что ни один метод передачи через Интернет или метод электронного хранения не является на 100% безопасным и надежным, и мы не можем гарантировать его абсолютную безопасность.

 

Ссылки на другие сайты

 

Данный Сервис может содержать ссылки на другие сайты. Если вы нажмете на стороннюю ссылку, вы будете перенаправлены на этот сайт. Обратите внимание, что эти внешние сайты не управляются нами. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с политикой конфиденциальности этих веб-сайтов. Мы не контролируем и не несем ответственности за содержание, политику конфиденциальности или действия любых сторонних сайтов или служб.

 

Конфиденциальность детей

 

Эти Услуги не предназначены для лиц младше 13 лет. Мы сознательно не собираем личную информацию от детей младше 13 лет. В случае, если мы обнаружим, что ребенок младше 13 лет предоставил нам личную информацию, мы немедленно удаляем ее с наших серверов. Если вы являетесь родителем или опекуном и знаете, что ваш ребенок предоставил нам личную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы могли предпринять необходимые действия.

 

Изменения в настоящей Политике конфиденциальности

 

Мы можем обновлять нашу Политику конфиденциальности время от времени. Таким образом, вам рекомендуется периодически просматривать эту страницу на наличие изменений. Мы сообщим вам о любых изменениях, разместив новую Политику конфиденциальности на этой странице. Эти изменения вступают в силу сразу после их публикации на этой странице.

 

Свяжитесь с нами

 

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения по поводу нашей Политики конфиденциальности, не стесняйтесь обращаться к нам.

 

gotothemoontech@gmail.com

 

 

패닉 버튼

개인 정보 정책

 

[패닉 버튼] 앱은 Go The Moon Limited에서 제작했습니다. 이 서비스는 Go The Moon Limited에서 제공하며있는 그대로 사용하도록되어 있습니다.

 

이 페이지는 다른 사람이 당사 서비스를 사용하기로 결정한 경우 방문자의 개인 정보 수집, 사용 및 공개 정책에 관해 방문자에게 알리는 데 사용됩니다.

 

귀하가 당사의 서비스를 사용하기로 선택한 경우, 귀하는이 정책과 관련된 정보의 수집 및 사용에 동의합니다. 당사가 수집 한 개인 정보는 서비스 제공 및 개선에 사용됩니다. 우리는이 개인 정보 보호 정책에 설명 된 것 이외의 다른 사람과 귀하의 정보를 사용하거나 공유하지 않습니다.

 

본 개인 정보 보호 정책에 사용 된 용어는 본 개인 정보 보호 정책에 달리 정의되지 않은 한 [PANIC BUTTON]에서 액세스 할 수있는 이용 약관과 동일한 의미를 갖습니다.

 

정보 수집 및 사용

 

더 나은 경험을 위해 서비스를 사용하는 동안 개인 식별 정보를 제공하도록 요구할 수 있습니다. 당사가 요청한 정보는 당사가 보유하며 본 개인 정보 보호 정책에 설명 된대로 사용됩니다.

 

앱은 사용자를 식별하는 데 사용되는 정보를 수집 할 수있는 타사 서비스를 사용합니다.

 

앱에서 사용하는 타사 서비스 제공 업체의 개인 정보 보호 정책 링크

 

구글

 

 

로그 데이터

 

우리는 당신이 우리의 서비스를 사용할 때마다, 앱에 오류가 발생하면 우리는 휴대 전화에서 로그 데이터라는 데이터와 정보를 (타사 제품을 통해) 수집합니다. 이 로그 데이터에는 귀하의 장치 인터넷 프로토콜 ( “IP”) 주소, 장치 이름, 운영 체제 버전, 서비스 이용시 앱 구성, 서비스 사용 시간 및 날짜 및 기타 통계와 같은 정보가 포함될 수 있습니다. .

 

쿠키

 

쿠키는 익명의 고유 식별자로 일반적으로 사용되는 소량의 데이터가있는 파일입니다. 이들은 방문한 웹 사이트에서 브라우저로 전송되며 장치의 내부 메모리에 저장됩니다.

 

본 서비스는 이러한 “쿠키”를 명시 적으로 사용하지 않습니다. 그러나 앱은 정보를 수집하고 서비스를 개선하기 위해 “쿠키”를 사용하는 타사 코드 및 라이브러리를 사용할 수 있습니다. 쿠키를 수락 또는 거부하고 쿠키가 장치로 전송되는시기를 알 수 있습니다. 쿠키를 거부하기로 선택하면이 서비스의 일부를 사용하지 못할 수 있습니다.

 

서비스 제공자

 

다음과 같은 이유로 타사 및 개인을 고용 할 수 있습니다.

 

우리의 봉사를 용이하게하기 위해;

우리를 대신하여 서비스를 제공하기 위해;

서비스 관련 서비스 수행 또는

서비스 사용 방식 분석에 도움을줍니다.

우리는이 제 3자가 귀하의 개인 정보에 액세스 할 수 있음을이 서비스의 사용자에게 알리고 싶습니다. 그 이유는 우리를 위해 할당 된 작업을 수행하기위한 것입니다. 그러나 다른 목적으로 정보를 공개하거나 사용하지 않아야합니다.

 

보안

 

당사는 귀하의 개인 정보 제공에 대한 귀하의 신뢰를 소중하게 생각하므로 상업적으로 허용되는 정보 보호 수단을 사용하기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 인터넷을 통한 전송 방법이나 전자 저장 방법은 100 % 안전하고 신뢰할 수 없으며 절대적인 보안을 보장 할 수 없습니다.

 

다른 사이트로의 링크

 

이 서비스에는 다른 사이트에 대한 링크가 포함되어있을 수 있습니다. 타사 링크를 클릭하면 해당 사이트로 연결됩니다. 이러한 외부 사이트는 당사에서 운영하지 않습니다. 따라서 이러한 웹 사이트의 개인 정보 보호 정책을 검토하는 것이 좋습니다. 당사는 타사 사이트 또는 서비스의 콘텐츠, 개인 정보 보호 정책 또는 관행에 대한 통제권이 없으며 책임을지지 않습니다.

 

어린이 개인 정보

 

본 서비스는 13 세 미만의 어린이를 대상으로하지 않습니다. 당사는 13 세 미만의 어린이로부터 개인 식별 정보를 의도적으로 수집하지 않습니다. 13 세 미만의 어린이가 당사에 개인 정보를 제공 한 것을 발견 한 경우, 당사는이를 즉시 서버에서 삭제합니다. 귀하가 부모 또는 보호자이고 귀하의 자녀가 우리에게 개인 정보를 제공했다는 것을 알고있는 경우, 필요한 조치를 취할 수 있도록 저희에게 연락하십시오.

 

이 개인 정보 보호 정책의 변경

 

당사는 때때로 개인 정보 보호 정책을 업데이트 할 수 있습니다. 따라서 변경 사항이 있는지이 페이지를 정기적으로 검토하는 것이 좋습니다. 이 페이지에 새로운 개인 정보 보호 정책을 게시하여 변경 사항을 알려드립니다. 이러한 변경 사항은이 페이지에 게시 된 직후에 적용됩니다.

 

문의하기

 

개인 정보 보호 정책에 대한 질문이나 제안 사항이 있으면 언제든지 문의하십시오.

 

gotothemoontech@gmail.com